Týnská škola » Studijní obory » Historická hudební praxe

Historická hudební praxe

Historická hudební praxe

tříleté denní bakalářské studium

Cílem studia je poskytnout teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby 17. a 18. století. Obor spojuje hlediska interpretační se studiem předmětů hudebně teoretických a historických, a to se zřetelem k dějinám hudby baroka a klasicismu. Důležitou součást studia tvoří semináře historické interpretace a provozovací praxe 17. a 18. století. Studium zahrnuje také práci s hudebními prameny a badatelskou praxi v knihovnách a archivech, která směřuje ke zpracování rukopisných hudebních fondů.

V rámci studijního oboru jsou realizovány tyto specializace: Hra na barokní housle (vyučující Lenka Koubková-Torgersen), Hra na barokní violoncello (vyučující Marek Štryncl) a Hra na barokní příčnou flétnu (vyučující Jana Semerádová).

 

Oznámení o otevření studia je zveřejňováno na podzim akademického roku předcházejícího prvnímu roku studia. V současné době není obor otevřen.

Výuka zahrnuje studium hry na zvolený nástroj různých stylů období předromantické hudby s důrazem na jejich specifické techniky hry, dále studium dějin hudby období pozdní renesance až klasicismu, studium hudebních forem a hudebních pramenů. Teoreticko praktické disciplíny zahrnují sluchovou analýzu, harmonii a kontrapunkt, analýzu hudebních skladeb a praktické studium generálbasu. Důležitou součást studia tvoří ansámblová hra a semináře provozovací praxe hudby 17. a 18. století vedené renomovanými odborníky v oblasti staré hudby.

Významným přínosem pro rozvoj oboru Historické hudební praxe je dlouholetá mezinárodní spolupráce se zahraničními instituty, festivaly a školami. Výuku specializovaných hudebních předmětů a výběrové interpretační semináře zajišťují čeští a zahraniční výkonní umělci a pedagogové-specialisté z významných evropských škol: Conservatoire National Supérieur v Paříži a v Lyonu, University of Oregon, Schola Cantorum Basiliensis, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen, Koninklijk Conservatorium Den Haag a další. Studenti se účastní mezinárodních interpretačních kurzů staré hudby Académie de Sablé a Prague, které jsou pořádány ve spolupráci s Francouzskáým institutem v Praze a s mezinárodním festivalem ve francouzském  Sablé.

Součástí studia je výzkumná činnost (například spartace hudebnin z archivů), jejíž výsledky jsou v mnoha případech aplikovány v programové skladbě studentských koncertů. Plodem badatelské činnosti pedagogů jsou novodobé premiéry hudebních a hudebně-scénických projektů rezidenčního souboru Collegium Marianum.


Informace o studijním oboru:

Vysoká škola:  Univerzita Karlova v Praze

Akreditované externí pracoviště:  Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola

Studijní program:  Specializace v pedagogice (B 7507)

Studijní obor:  Historická hudební praxe

Forma a délka studia:  Tříleté denní prezenční studium

Ukončení studia:  titul bakalář

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s preferencí ukončeného studia na konzervatoři a vykonání talentové zkoušky na kopii historického nástroje (u smyčcových nástrojů je nutný barokní smyčec). Vyžaduje se velmi dobrá hra na zvolený hudební nástroj, znalost hudební teorie, velmi dobré schopnosti sluchové, základní orientace v hudební historii a hudební terminologii. Předpokládá se elementární schopnost hry na klavír. Přijímací zkouška se skládá z talentové a ústní zkoušky. Talentová zkouška obsahuje dvě části: hru na nástroj (jedna povinná skladba a jedna dle výběru posluchače) a zkoušku sluchových schopností, hudební teorie a zpěv z listu. Při ústní zkoušce je třeba prokázat základní orientaci v oboru, jakož i hlubší motivaci pro studium.

Studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je absolventský koncert s provedením skladby na kopii historického nástroje a s doprovodem ansámblu dobových nástrojů.