Týnská škola » Studijní obory » Sbormistrovství chrámové hudby

Sbormistrovství chrámové hudby

Sbormistrovství chrámové hudby

tříleté denní bakalářské studium

Studium navazuje na českou kantorskou tradici a na ideály někdejší varhanické školy s cílem vychovávat vzdělané ředitele chrámových kůrů. Studium je určeno pro varhaníky, zpěváky (sólové i sborové) a sbormistry, kteří chtějí získat další vzdělání ve specializovaném oboru zaměřeném na zvyšování interpretační úrovně chrámového sborového zpěvu a hudby.

Těžiště výuky spočívá ve specializované přípravě nástrojové (hra na varhany a klavír) se zvýšeným důrazem na improvizační a doprovodnou praxi, dirigentské (sborová literatura všech stylových epoch, řízení sboru a práce s partiturou) a ve výcviku vokálním (sólovém i sborovém). Výuka zahrnuje dějiny hudby a chrámového zpěvu, latinu, gregoriánský chorál či dějiny liturgické praxe. Hudebně teoretické předměty jsou zastoupeny harmonií a kontrapunktem, základy generálbasu, hudebními formami a rozborem skladeb.

Oznámení o otevření studia je zveřejňováno na podzim akademického roku předcházejícího prvnímu roku studia. V současné době není obor otevřen.

 

Informace o studijním oboru:

Vysoká škola:  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Akreditované externí pracoviště:  Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola Studijní program:  Specializace v pedagogice (B 7507) Studijní obor:  Sbormistrovství chrámové hudby (8201 B 079) Forma a délka studia:  Tříleté denní bakalářské studium Ukončení studia:  Titul bakalář

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. U uchazečů se předpokládají praktické zkušenosti sborového zpěváka s důrazem na pěvecké schopnosti. Vyžaduje se hra na klavír na úrovni oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě. Zvýšené požadavky se kladou na celkovou hudebnost uchazečů, pohybovou kulturu, na hudebně teoretické znalosti a sluchové předpoklady (tonální, harmonické a rytmické cítění, hudební paměť, kreativní schopnost). Dirigentské nadání prokáže uchazeč dirigováním sborové skladby. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír včetně hry jednoduché partitury z listu, upřednostňuje se znalost základů hry na varhany.

Studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je absolventský koncert a bakalářská práce, pro jejíž vypracování je nezbytné zvládnutí hudebně historického minima a základů ediční práce. Témata se zaměřují na historii a sbírky hudebnin českých a moravských chrámových kůrů, které v minulosti v regionech hrály významnou roli. Součástí bakalářské zkoušky je rovněž absolventský koncert, který studenti připravují se svými sbory nebo i orchestry.